sklep muzyczny
gitary instrumenty klawiszowe instrumenty perkusyjne instrumenty klasyczne słuchawki studio nagłośnienie dj oświetlenie
> Reklamacje i zwroty
>> Producent
>> Kategorie
>> Logowanie
SPECJALISTYCZNE CENTRUM AKAI MPCSpacer Wirtualny
WEŹ LEASINGRATY 0 %
Reklamacje i zwroty

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku i późniejszymi zmianami o "Prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru Rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginale opakowanie.

3. W przypadku treści cyfrowych odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy konsument nie wyrazi zgody na użycie treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego:

a) przesłanie drogą elektroniczną, na następujący adres e-mailowy: sklep@czakmusic.pl, reklamacje@czakmusic.pl.

b) przesłanie drogą pocztową pisemnej,

informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DO POBRANIA

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

DO POBRANIA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:


Czak Music Mariusz Czak
Ul. Wiślna 11/3
39-400 Tarnobrzeg

 

Ja……………………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………………………………, numer faktury/paragonu……………………………………………………,

Data zawarcia umowy to ……………………………………………, data  odbioru ……………… .

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………….

Data………………………………………………………………………….

Przesyłkę należy nadać na adres:


Czak Music Magazyn
Ul. Wiślna 11/3
39-400 Tarnobrzeg

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie ust. 1 powyżej, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Rzeczy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w stanie niepogorszonym, z dokumentem zakupu. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na następujący adres:

 

Magazyn Czak Music

ul. Wiślna 11/3

39-400 Tarnobrzeg

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego koszt przesyłki i opakowania Rzeczy do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

7. W przypadku przesyłania Rzeczy przez Kupującego do Sprzedawcy, prosimy na oryginale opakowania towaru nie umieszczać żadnych naklejek, w tym etykiet, znaczków, itp. a wysyłaną rzecz umieścić zapakowaną w oryginalne opakowanie w dodatkowym opakowaniu.

8. Kupujący odstępujący od umowy zawartej na odleglość zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyjęciu do magazynu zwróconego towaru.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy i zgodnie z Ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do przedsiębiorcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorca, to przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia, np. jeśli przedsiębiorca oferuje dostarczanie swoich towarów zakupionych w sklepie internetowym za pośrednictwem poczty i firmy kurierskiej, a konsument odstępując od umowy odesłał do przedsiębiorcy towar kurierem, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy zawartej na odległość następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Rzeczy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

DO POBRANIA

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres:

Magazyn Czak Music

ul. Wiślna 11/3

39-400 Tarnobrzeg

z informacją o przyczynach reklamacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

6. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar z oferty.


7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

 8. "Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."

§ 10. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści na Stronie internetowej Sklepu

1. Kupującego obowiązuje zakaz zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

2. W razie powzięcia przez Kupującego informacji o fakcie zamieszczenia treści naruszającej postanowienia niniejszego paragrafu, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zamieszczanych przez Kupujących treści oraz ich usuwania jeśli stwierdzi, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz powodować uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi jednak uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

4. Zamieszczane przez Kupujących treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®