Produkty
WYDAWNICTWA
OUTLET, B-STOCK
INNE INSTRUMENTY

TAX FREE INFO !!!

Opublikowano:

Osoba występująca o zwrot podatku VAT musi mieć status podróżnego. Według przepisów prawa jest to osoba fizyczna, która mieszka na stałe poza granicami Unii Europejskiej (UE). Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się na podstawie dokumentu tożsamości.

Podróżny spełniający powyższe kryteria ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT za towary zakupione na terytorium Polski, pod warunkiem że produkty wywożone poza obszar UE są w stanie nienaruszonym i znajdują się w oryginalnych opakowaniach.
 

Zwrot VAT dla podróżnych

Zrób zakupy, odbierz paragon,

wypełnij formularz Tax Free

Okaż dokumenty
na granicy
Zgłoś się po odbiór
pieniędzy

Jak ubiegać się o Tax Free?

1.
 
Poproś pracownika sklepu o wystawienie formularza zwrotu podatku (Tax Refund Cheque). Upewnij się, że wszystkie dane osobowe są poprawne wpisane, oraz że paragon z kasy fiskalnej został dołączony. Data na dokumencie musi być zgodna z datą na paragonie. Minimalna kwota wartości zakupów musi wynosić 200 zł.
2.
 
Opuszczając teren UE zgłoś się do Urzędu Celnego. Przedstaw dokument Tax Free wraz z dowodem transakcji i paszportem. Celnik potwierdza wywóz towaru przystawiając stempel. Brak pieczęci celnika na formularzu Tax Free uniemożliwia otrzymanie zwrotu pieniędzy. Wywóz towaru musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca od daty zakupu, np. kupując 14 sierpnia możesz wywieźć towar najpóźniej 30 listopada.
3.
 
Zwrot pieniędzy możesz otrzymać w placówce Global Blue. Spis placówek oraz regulamin zwrotu możesz znaleźć na stronie www.globalblue.com. Ubiegając się o zwrot pieniędzy musisz przedstawić podstemplowany formularz Tax Free. Należy mieć na uwadze fakt, że pośrednik może pobrać prowizję od zwracanej kwoty podatku. Podbity polski formularz Tax Free jest ważny przez 10 miesięcy od miesiąca zakupu. Zwrot podatku w gotówce można otrzymać tylko w tym okresie. Zwrot podatku na podstawie polskiego formularza Tax Free może zostać dokonany wyłącznie gotówką.
W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).